תקנון האתר
תקנון ותנאי שימוש באתר הכדור פורח

TLV Balloon

 

שלום וברוכים הבאים לאתר הבית של הכדור- פורח של תל אביב (להלן" האתר") המופעל על ידי חברת תצפית ג.י.ת.א בע"מ ח.פ. 51-4806546 (להלן: "החברה")

מבוא:

 1. תקנון זה (להלן :"התקנון") מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמש.
 2.  השימוש בלשון זכר בתקנון נובע רק מטעמי נוחותבכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 3. המשתמש מתבקש לקרוא  תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו.
 4.  הוראות התקנון יחולו לגבי כל מבקר ו/או משתמש אחר , בכל צורה שהיא, באתר, לרבות לגבי כל מפרסם חוות דעת באתר ולגבי רוכש , לרבות רוכש פוטנציאלי, של השירותים המוצעים באתר .
 5. בעשותך שימוש באתר, אתנ מסכים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי סייג.
 6. אתר  www.tlv-balloon.co.il  הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות אטרקציית הכדור הפורח בפארק הירקון בתל אביב להלן: "האטרקציה") ,לרבות: המחירים, המבצעים הפעילויות ועוד. כמו כן, במסגרת השימוש האתר ניתן לרכוש כרטיסי כניסה לאטרקציה ומוצרים נוספים שיפורסמו מפעם לפעם על ידי החברה.
 7. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של החברה.
 8. רכישת כרטיס/י כניסה לאטרקציה ו/או מוצרים נוספים (להלן: "שירותים") באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן והינה הליך השקול להזמנת כרטיס/ים בכל אמצעי אחר.
 9.  הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.
 10. השימוש באתר , לרבות מילוי פרטים אישיים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו /או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 11. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההזמנה המפורט בו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 12. הוראות תקנון זה מתייחסות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפון סלולארי, מחשב, אייפד וכד' ).
 13. החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון מעת לעת. שינויים יהיו תקפים החל ממועד עדכון התקנון המפורסם באתר.

 

 

 

 

תנאי שימוש באתר:

 1. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
 2. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
 3. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע ומודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים , הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
 4. כל תוכן האתר, עיצוב האתר , חומר מילולי, תמונות וכו', שייכים בלעדית לחברה, ולא ניתנים לשימוש על ידי הגולשים , ובכלל זה לא ניתנים לעיבוד, העתקה, פרסום, הפצה וכיו"ב . אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר . למען הסר ספק יובהר כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.
 5. החברה עושה הכל כדי שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק ונכון ככל שניתן, יחד עם זאת חלק מהמידע משמש כמידע כללי בלבד אשר מבוסס על נתונים שהחברה קיבלה מצדדים שלישיים. המשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

רכישת שירותים באמצעות האתר:

 1.  כל אדם רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים:
 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 • למשתמש מלאו 18 שנים לפחות;
 • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני תקין ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות : ויזה ומסטרקארד
 • המשתמש מילא בצורה נכונה את כל הנתונים המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר.
 1. משתמש המעוניין לרכוש כרטיס/ים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההזמנה באתר .
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי , בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם לדעת החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו /או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב.
 • אם לדעת החברה המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או מי מטעמה.
 • כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין כרטיס/ים ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הכרטיס/ים ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית ו/או במכירה המונית .
 2.  משתמש המעוניין להזמין כרטיס/ים באתר יזמין את הכרטיס/ים באמצעות מערכת ההזמנות של האתר. המערכת תאפשר למשתמש לבחור את סוג כרטיס (רגיל, ילד, תושב תל אביב וכד') וכמות הכרטיס/ים המבוקשים ולהזין את הנתונים הנדרשים לביצוע ההזמנה.
 3.  "ילד" לעניין ביצוע הזמנה הוא ילד שגילו המינימאלי, כפי שמופיע בתעודת הזהות של הורהו, 3 שנים וגילו המקסימאלי 8 כולל. ילד מתחת לגיל 3 אינו מחויב בכרטיס.
 4. "תושב תל אביב" לעניין ביצוע הזמנה הינו אדם המחזיק בתעודת תושב בתוקף או כתובתו בתעודת הזהות הינה בעיר תל אביב יפו.
 5. ההזמנה תהיה מאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת בדואר האלקטרוני המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה ותכלול את מספר ההזמנה (להלן: "מספר הזמנה/ שובר") .
 6. על המשתמש להדפיס שובר הרכישה  אשר הגיע בדיוור אלקטרוני ולהציגו בקופה בליווי תעוזה מזהה או לחילופין להציג את ה"ברקוד" על גבי מכשיר סלולרי/ אייפד בקופה של האטרקציה.
 7. החברה לא תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
 8. מובהר כי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות  טעות בבחירת סוג הכרטיס וכמות הכרטיס/ים המבוקשת וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
 9. החיוב בגין העסקה ייעשה בתשלום אחד. מועד החיוב בגין רכישת כרטיס/ים יהיה במועד ביצוע ההזמנה.
 10. זמן הספקה של הכרטיס/ים הינו מיידי. לאחר סיום ביצוע הרכישה תשלח ללקוח אישור ביצוע העסקה והכרטיסים לתיבת המייל שהזין.
 11. מימוש הכרטיסים תלוי במזג האויר והחברה שומרת לה את הזכות לשנות את זמני הפעילות.
 12. ביצוע שינויים ברכישה שנעשתה באתר ניתן לבצע אך ורק באמצעות נציג טלפוני במחלקת השירות של החברה בטלפון 03-5589722 או באמצעות דואר אלקטרוני [email protected].

 

מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:

מדיניות ביטול מוצרים ו\או שירותים יהיו כפופים לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ולאמור בתקנון זה.

 1. ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד רכישה בפועל באתר. ביטול הזמנה על ידי המשתמש באתר, תהיה על ידי פנייה בכתב לחברה, בכפוף לדין ולתנאי התקנון, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
 2. פנייה בכתב לצורך ביטול הזמנה בתקנון זה תיחשב כפנייה לחברה באמצעות מכתב רשום או מייל . על המזמין חלה החובה לוודא כי החברה קיבלה את הודעת הביטול מטעמו.

 

מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 • אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת  בה או מימוש ההזמנה.
 • במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית .
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון .
 1. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים שרכש, ככל ששולם.

 

בעלות, זכויות יוצרים וקניין רוחני:

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, זכויות היוצרים, עיצוב האתר, הלוגו, סימני המסחר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו הנם רכושה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של המשרד – בכתב ומראש.
 2. אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר בכל תוכנה שהיא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם, וכל זאת ללא אישור מפורש של החברה ובכתב.
 3. החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 4. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר www.tlv-balloon.co.il  באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה אתר מקושר, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

 1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
 2. פעולת הסליקה והמידע על כרטיס האשראי אינו נשמר בשרתי בחברה הוא מועבר אך ורק לחברת הסליקה שהוסמכה על ידי חברות האשראי לביצוע פעולות אלו תוך בקרה ובטיחות מקסימאלית.
 3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי , וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

כללי:

 1. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי רכישת הכרטיס/ים, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת בכפוף לשינוי התקנון והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה , לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא עם נקבע אחרת המפורש.
 3. אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה דרך האתר, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 4. כל התמונות והסרטונים המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד.
 5. באתר ניתן למצוא קישורים/לינקים לאתרי אינטרנט אחרים . הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 6. החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
 7. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 8. רישומי מערכת ההזמנות הממחושבת של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 9. החברה לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על החברה כתוצאה משימושו באתר.

 

ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 03-5589722 ו/או ב:  [email protected]

 

תקנון השתתפות תמונת החודש

חברת תצפית ג.י.ת.א מפעילת האטרקציה TLV Balloon (להלן: "החברה"), תערוך תחרות נושאת פרסים, בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת

: https://www.facebook.com/pages/TLV-Balloon/916421391742496.

ההשתתפות בתחרויות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. במהלך תקופת התחרות יתבקשו המשתתפים להעלות תמונה או תמונות של הכדור הפורח של תל-אביב לעמוד הפייסבוק של החברה בכתובת הרשומה לעיל.
 2. תקופת התחרות: מיום 1.6.15 ועד ה 01.10.2015 בשעה 20:00
 3. כדי להשתתף בתחרות, על המשתתף להיות חבר בעמוד הפייסבוק של הכדור הפורח ת״א, על ידי לחיצה על כפתור LIKE בעמוד האוהדים בפייסבוק. רק גולש שלחץ על LIKE יהיה רשאי להשתתף בתחרות!
 4. על מנת להעלות את התמונה, יש להיכנס לעמ' הפייסבוק של החברה, ללחוץ על כפתור "תמונה", לבחור את התמונה המשתתפת ולתייג את התמונה כ TLV Balloon#.
 5. בכל יום חמישי האחרון של כל חודש, קרי: 25.6.15, 30.7.15, 27.8.15, 1.10.15, נציגי החברה יבחרו את התמונה אשר זכתה במספר הלייקים הגבוה ביותר.
 6. ככל ויהיו יותר מתמונה אחת שיזכו למספר לייקים זהה הגבוה ביותר, יבחרו כל התמונות אשר זכו למספר הלייקים הגבוה ביותר.
 7. גולשים שישתמשו בפרופילים מזוייפים / קניית לייקים השתתפות בתחרות תבוטל ותמונתם תימחק .
 8. הגולש שתמונתו נבחרה כאמור לעיל, יזכה בזוג כרטיסי טיסה לילית בכדור הפורח של ת"א.
 9. הודעה על הזוכה/ים בתחרות תינתן ע"י נציגי החברה בדף הפייסבוק של החברה וכן הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 48 שעות ממועד סיום התחרות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה.
 10. מימוש הפרסים:
  • לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, יימסר הפרס להוריו.
  • הזוכה יתבקש להגיע לכדור הפורח בפארק הירקון לקבלת הפרס.
  • לא ניתן להחליף את הפרס ולא ניתן לקבל זיכוי או שווי כספי עבור עבורו.
  • לאחר קבלת הפרס, הזוכה יצטרך להצטלם עם הפרס ותמונתו תועלה לעמוד הפייסבוק של החברה להצגת הזוכה.
 11. החברה רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 7 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו. או משתתף שהעלה תמונות שלא על פי ההנחיות שמצוינות בתקנון.
 12. ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.
 13. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .
 14. החברה תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות (כל תחרות) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד כדור פורח ת״א בפייסבוק.
 15. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
 16. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שהחברה תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב לכדור פורח ת״א.
 17. זכויות יוצרים: המשתתף נותן בזאת לחברה אישור להציג ולעשות שימוש בתמונה ככל שתחפוץ הן בעמ' הפייסבוק שלה והן באתר. ככל והחברה תחפוץ לעשות שימוש בתמונה באמצעים נוספים, המשתתף יקבל קרדיט בתחתית הצילום.
 18. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

מבצע חזרה ללימודים

1 המבצע הינו לזמן מוגבל – תוקף המבצע 1.9.15 – 25.9.15.

2. כרטיסי המבצע ניתנים למימוש עד שנה מיום הרכישה.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע בכל שלב שהוא.

4. המבצע תקף לרוכשים באתר החברה בלבד ואינו תקף לרוכשים בקופת הכרטיסים במקום.

5. על המשתמש להדפיס את השובר שקיבל בדיוור אלקטרוני ולהמירו בקופה בכרטיס עליה לכדור   פורח.

5 המבצע תקף בימים ראשון עד שבת (כולל)  במסגרת שעות הפעילות המפורסמות של הכדור פורח.

6 לאחר רכישת השובר על המשתמש לוודא באתר האינטרנט של החברה או בטלפון שעות פעילות עדכניות.

7 הפעילות כפופה למגבלות בטיחות מהירות הרוח ומזג האויר.

8 החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מביטול או השעיית פעילות כתוצאה ממזג האויר ו/או מכל סיבה הקשורה לבטיחות הטיסה  .

9 הגדרת "ילד" לעניין כרטיס משפחתי במבצע "חזרה ללימודים" בלבד:  עד גיל 15 (בכפוף להצגת תעודת זהות)

10 כרטיס משפחתי כולל: זוג מבוגרים (מגיל 15 ומעלה) ושני ילדים (עד גיל 15).

11 אין כפל מבצעים ואין הנחות נוספות.